Novinky

Pravidla pro platbu příspěvků pro rok 2021

Vzhledem k dlouhodobě neuspokojivé finanční situaci oddílu, kdy příjmy v posledních letech stěží pokrývají běžný provoz, ale nestačí na nezbytné opravy postupně chátrajících částí areálu, byla na schůzi výboru oddílu konané dne 9.3.2020 přijata nová pravidla pro členy. Tato pravidla zůstávají v platnosti i pro rok 2021 s tím, že jarní brigády jsou i pro členy dobrovolné. Zavedli jsme systém jednorázových plateb za odehranou hodinu i pro členy oddílu zároveň se snížením oddílových příspěvků

Podmínky členství:

členský příspěvek 200,– Kč + dobrovolné brigády +

  1. Celodenní hraní bez rozdílu věku: oddílový příspěvek 1500,– Kč
  2. Dopolední hraní: oddílový příspěvek 1000,– Kč
  • Každý člen musí mít u správce kredit na kurtovné ve výši minimálně 1 hod tj. 160 Kč

Výhody :

Kurtovné 160,– /hod +
v červenci a srpnu o víkendech 100,– Kč/hod

Možnost stálé rezervace 2 hod týdně a přednostní právo na obsazení volných hodin po předchozím objednání do 11ti hod na aktuální den.

Nezrušené a pozdě zrušené rezervace (nejpozději 24 hodin předem) budou zpoplatněné plnou cenou tj. 160 Kč/hod.

Po 11. hodině budou kurty uvolněny pro hosty za poplatek 200,– Kč/hod, resp 240 Kč/hod po 16-té hodině v pracovní den.

Děti rok narození 2006 včetně a mladší:

3. Oddílový příspěvek 500,– Kč + členský přísp. 200,– Kč + dobrovolné brigády

Stálá rezervace pouze prostřednictvím školičky, jinak vše stejně jako u celodenního členství.

Pokyny pro platbu příspěvků pro rok 2021:

Platby příspěvků pouze bankovním převodem jako v minulých letech:

na účet SK 212149309/0800

nutno rozdělit na 2 platby z důvodu většího přehledu a dodržet správný variabilní symbol (VS)

do předmětu napsat jméno a příjmení

Jednotný členský příspěvek 200,– Kč pod VS 137301

Oddílový příspěvek dle kategorie (1000,– 1500,– 500,–) pod VS 137137

Při platbě vytiskněte doklad o zaplacení, který předáte paní správcové

Aktualizováno dne 28.3.2021

Pravidla oddílu

Platí stále pravidlo, že kdo nemá zaplaceny členské příspěvky, tak nemůže na kurt nebo si musí zaplatit kurtovné jako host. **Před začátkem hry je nutné pokropit kurty a po dohrání srovnat hrablem a zesíťovat! **

Rezervace kurtů pro hosty

Hosté mohou začít hrát až budou po zimě zprovozněny všechny 4 kurty.

Kurty je možné rezervovat každý den po 11té hod, pokud nebudou dvorce do té doby obsazeny členy TO.

**Před začátkem hry je nutné pokropit kurty a po dohrání srovnat hrablem a zesíťovat! **

**Cena pronájmu:
vš.dny do 16ti hod + víkendy 200,– Kč/hod
vš.dny po 16té hod 240,– Kč/hod **

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souvislosti s členstvím v klubu SK METEOR Praha SK/TJ tímto informuje své členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje.

1 jméno a příjmení, 2 datum narození, 3 adresu místa pobytu, 4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství, 5 rodné číslo. (dále jen „Osobní údaje“) Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny SK/TJ, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod. SK/TJ dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost dané SK/TJ (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence SK/TJ. SK/TJ, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je SK/TJ sdružena, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům: • příslušným sportovním svazům, • České unii sportu, z.s. (ČUS), • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a Servisním centrům sportu ČUS, a to za účelem • vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích, • vedení evidence členské základny ČUS na základě jejích vnitřních předpisů.

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod. SK/TJ upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v SK/TJ výše uvedené Osobní údaje pro účely spolkové činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem. Jestliže člen poskytne SK/TJ pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v SK/TJ. Člen je srozuměn se svým právem: • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Kontakty
Podporují nás

MČ Praha 8
Magistrát hl.m. Praha
ČTS
Babolat
Pronájem dvorce
200,– Kč / hod.
jednotná cena
Kde nás najdete

Ostatní kluby SK Meteor